Privacy beleid Fysiotherapie de Blaak

Fysiotherapie ‘De Blaak’ hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. Door middel van dit beleid willen wij u heldere en transparante informatie geven over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om de privacy van uw gegevens te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Fysiotherapie ‘De Blaak’ houdt zich aan de wet- en regelgeving, zo ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij ons aan de volgende punten houden:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overstemming met het doel waarvoor deze worden verstrekt. Deze typen en doelen zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
 • Wij vragen uitdrukkelijk uw mondelinge toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben technische en/of organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaardborgd is.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor doeleinden waarvoor ze zij n verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van de rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen u hier op wijzen en zullen deze respecteren.

 

Wij zijn binnen fysiotherapie ‘De Blaak’ verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u na het lezen van dit privacybeleid nog vragen heeft hierover, of contact wil opnemen met ons met andere vragen, kan dit via onderstaande gegevens:

 

Fysiotherapie ‘De Blaak’:

Praktijkeigenaren: Pauline van Oeveren & Frimme Böttger

Adres:             Beeklaan 109

Postcode:        5032 AD

Plaats:                         Tilburg

E-mail:            fysiotherapiedeblaak@hetnet.nl

Telefoon:        013-4674577

Functionaris gegevensbescherming:

 

Categorien van de verwerkte persoonsgegevens:

Verwerking van patiëntgegevens:

 • Naam-, adres- en woonplaatsgegevens.
 • Geboortedatum.
 • BSN.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Verzekeringsgegevens.
 • Huisarts.
 • Behandelgegevens.

 

 

Bovenstaande persoonsgegevens worden op onderstaande manier verkregen

 • Aan de balie door middel van persoonlijk contact.
 • Telefonisch contact met de patiënt.
 • De huisarts, het ziekenhuis en andere zorgverleners.
 • De zorgverzekeraar.
 • Gemachtigde derden.
 • FysioLogic: dit is een elektronisch patiëntendossier en declaratieprogramma.
 • Vecozo: dit is een veilig communicatieportaal tussen zorgverleners en verzekeraars.
 • De website.

 

De persoonsgegevens mogen alleen geregistreerd worden als er aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De geregistreerde heeft toestemming verleend om de gegevens te verwerken.
 • De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevens zijn noodzakelijk om wettelijke verplichtingen na te komen.
 • De gegevens zijn noodzakelijk om gevaar van de geregistreerde te bestrijden.
 • De gegevens zijn noodzakelijk om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen.

 

Voor het verwerken van gegevens van minderjarigen hebben wij een toestemmingsformulier die u bij het verwerken van de gegevens aan de balie als ouder/verzorger in kan vullen voor het geven toestemming.

 

Verwerking van persoonsgegevens van werknemers:

 • Naam-, adres-, woonplaatsgegevens.
 • Geboortedatum.
 • BSN.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Financiële gegevens.
 • Kopie paspoort.
 • Contracten.
 • Functioneringsgegevens.
 • Loonstroken.
 • Verklaring Omtrent Gedrag.

 

 

Doel van de persoonsregistratie binnen de fysiotherapie

De persoonsgegevens van de patiënt worden uitsluitend opgenomen met als doel een zo efficiënt mogelijke opzet en continuering van de zorg mogelijk te maken. De persoon die de gegevens opneemt, zal niet meer gegevens in de persoonsregistratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is. Enkel de gegevens die nodig zijn om de fysiotherapie mogelijk te maken worden in het dossier opgeslagen.

Doel van het verwerken van de personeelsgegevens.

De persoonsregistratie van het personeel van Fysiotherapie ‘De Blaak’, wordt uitsluitend verwerkt om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Doel van de persoonsregistratie van MediQuest

MediQuest is een programma dat de patiënt tevredenheid meet aan de hand van een vragenlijst die per e-mail naar de patiënt wordt gestuurd. De patiënt kan deze vragenlijst anoniem of bekend invullen, hier kan de patiënt zelf een keus in maken. De patiënt geeft toestemming voor het verwerken van het e-mailadres en het delen met MediQuest. De resultaten van de vragenlijst worden gedeeld met Fysiotherapie ‘De Blaak’, de zorgverzekeraar en MediQuest. Het doel hiervan is het inzichtelijk maken van de kwaliteit en de patiënttevredenheid van de zorg. De zorgverzekeraar verplicht een contract met MediQuest aan te gaan.

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Fysiotherapie ‘De Blaak’ niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is.

 • Medische gegevens worden vijftien jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd of geanonimiseerd.
 • Financiële administratie en de bijbehorende gegevens worden zeven jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd of geanonimiseerd, mits er aan de financiële verplichtingen is voldaan.
 • Persoonsgegevens van werknemers worden vijftien jaar na het beëindigen van het arbeidscontract vernietigd.

 

Toegang tot de persoonsgegevens binnen fysiotherapiepraktijk ‘De Blaak’

Binnen fysiotherapie ‘De Blaak’ kunnen de praktijkhouders, de werkzame fysiotherapeuten, waarnemers, administratieve medewerkers en stagiaires de persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen in zien. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht, die ook na het beëindigen van het dienstverband blijft bestaan. Indien er een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een personeelslid gegeven wordt, vervalt deze geheimhoudingsplicht.

Personen die niet tot inzage van de persoonsgegevens gerechtigd zijn, kunnen de persoonsgegevens niet bemachtigen. Fysiotherapie ‘De Blaak’ draagt zorg voor een adequate beveiliging van de persoonsgegevens, zowel schriftelijk als digitaal.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die de patiënt aan ons geeft, kunnen aan derden worden verstrekt, indien de hierboven beschreven doeleinden van toepassing zijn.

Wij maken gebruik van een derde partij voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 • FysioLogic: elektronisch patiëntendossier en declaratieprogramma.
 • Fysiovergoeding.com:
 • Vecozo: veilig communicatieportaal tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.
 • MediQuest: klanttevredenheidsplatform, alleen met toestemming van de patiënt.
 • Zorgverzekeraars.
 • Huisartsen en specialisten: met toestemming en op aanvraag van de patiënt.
 • Rechtsbijstandsorganisaties: met toestemming en op aanvraag van de patiënt.
 • Zorgmail: een veilig digitaal communicatiesysteem met huisartsen en specialisten.

 

 

Ook voor de werknemers worden persoonsgegevens aan derden gedeeld:

 • Accountant: voor loonadministratie.

Persoonsgegevens van u zullen nooit aan andere partijen worden doorgegeven waar wij geen verwerkersovereenkomst mee afgesloten hebben. Uiteraard maken wij met deze partijen (verwerkers) de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is de politie, waarbij wij in kader van een onderzoek verplicht zijn uw persoonsgegevens af te geven indien hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden delen, indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan partijen die zich buiten de EU gevestigd hebben.

 

Inzien, aanvullen, corrigeren en verwijderen van de opgenomen gegevens

U heeft het recht om de gegevens die over u vastgelegd zijn in te zien. Financiële gegevens die in de administratie zijn vastgelegd en van belang zijn voor de geregistreerde kunnen ten alle tijden worden opgevraagd. U kunt de beheerder schriftelijk motiveren met een verzoek de gegevens te wijzigen of te vernietigen. Hieronder enkele voorbeelden:

 • De gegevens zijn naar uw mening onjuist vastgelegd.
 • De gegevens die worden vastgelegd zijn in strijd met het reglement AVG.
 • De gegevens doen niet ter zake.

De beheerder zal schriftelijk antwoorden op uw verzoek. Indien u van mening bent dat de fysiotherapie ‘De Blaak’ niet op de juiste manier omgaat met uw gegevens, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

 

De patiënt heeft het recht om persoonsgegevens te laten wissen. Dit moet door de praktijk binnen 3 maanden gebeuren, zonder onredelijk vertraging. De gegevens hoeven niet per direct gewist te worden, indien deze nog nodig zijn voor het leveren van zorg of op een andere manier betrokken zijn bij de behandelovereenkomst, zoals declareren. Wanneer er een verzoek tot gegevensverwijdering wordt afgewezen, dient de patiënt hier schriftelijk van op de hoogte te worden gebracht. Indien er een gedeelte van het medisch dossier verwijderd moet worden, wordt dit in het dossier van de patiënt aangegeven als verwijderd op verzoek van de patiënt.

 

Overdragen van gegevens

De patiënt beschikt over het recht om gegevens door te geven. Op verzoek van de patiënt moeten de persoonsgegevens van een patiënt worden verstrekt, zodat het makkelijk is om de gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Dit recht is van toepassing op een deel van de medische gegevens, namelijk;

 • De persoonsgegevens, actief verstrekt door de patiënt.
 • Meetinstrumenten, vragenlijsten en observaties, deze zijn indirect verstrekt door de patiënt en vastgelegd door de fysiotherapeut.

De gegevens uit het medisch dossier die niet doorgegeven mogen worden zijn gegevens die niet direct of indirect door de patiënt kunnen worden aangeleverd, zoals conclusies, vermoeden en behandelplannen die door de zorgverlener zijn vastgelegd.

 

Bejegening

Binnen fysiotherapiepraktijk ‘De Blaak’ en binnen de beroepsgroep fysiotherapie zijn een aantal richtlijnen opgesteld hoe de praktijk te werk gaat. Deze richtlijnen kunt u opvragen in de praktijk.

 

Binnen fysiotherapie ‘De Blaak’ leggen wij voorafgaande aan de behandeling de werkwijze uit. Er wordt hierbij aangegeven welke handelingen er verricht worden. Indien u bezwaar heeft tegen een bepaalde handeling, dient u daar direct bezwaar tegen te maken bij uw behandelend therapeut. De fysiotherapeut gaat dan kijken voor een passende oplossing. Indien u door een geloofsovertuiging of een andere reden, niet door een andere sekse behandeld wilt worden, dient u dit aan te geven bij het maken van de afspraak.

 

De behandeling

De behandeling vindt vaak plaats in een afgesloten ruimte. Met toestemming van de patiënt is het mogelijk een familielid of een vertrouwenspersoon mee naar binnen te nemen. Indien er een stagiaire in de praktijk aanwezig is, zal altijd van te voren toestemming gevraagd worden aan de patiënt. De fysiotherapeut en derden, zullen zich tegenover de patiënt respectvol gedragen en informaliteit die niet gewenst is achterwege laten.

Voor personen onder de 16 jaar is er in de praktijk een toestemmingsformulier voor behandeling ter beschikking, dat door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers ondertekend moet worden.

In groepstherapie is het mogelijk dat u met meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig bent.

 

Wanneer er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, is het mogelijk om, in overleg met de patiënt en de fysiotherapeut, een andere fysiotherapeut binnen de praktijk in te schakelen of de behandeling te beëindigen. Besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens om gaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

 

Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, vragen wij u om contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. Mocht dit nou niet lukken, vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende organisatie op het gebied van privacy.

De klachtenregeling kan u terug vinden op onze site, of vraag er naar in de praktijk.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!